ARBEJDSGANGSANALYSE & DESIGN

VI SIKRER, AT ORGANISATIONSFORANDRINGER OG IMPLEMENTERING AF NY TEKNOLOGI FORLØBER HENSIGTSMÆSSIGT, OG I OPNÅR DE FORDELE, SOM I FORVENTEDE.

Arbejdsgangsanalyse og design dækker over et kompleks af aktiviteter, såsom observationer, analyse, design og formidling. Vi kortlægger de enkelte handlinger i jeres arbejdsgange, så I får overblik over såvel uhensigtsmæssigheder som potentiale for forbedring.

Vi identificerer de nødvendige forudsætninger for at opnå de mest hensigtmæssige arbejdsgange: behov, krav til funktionalitet, fysiske forhold, teknologi, nye ansvarfordelinger. Med udgangspunkt i det designer og visualiserer vi jeres arbejdsgange.

Få et kvalificeret blik på relationer, processer og opgaver

Arbejdsgangsanalyse er en helt grundlæggende og nødvendig komponent, hvis visionen skal stå mål med den reelle arbejdspraksis.

Arbejdsgangsanalyse hjælper jer med at optimere jeres arbejds- og forretningsprocesser ved alle former af organisationsforandringer. I kan med fordel anvende det, både når I tager ny teknologi i brug, og når I ønsker at optimere processer omkring allerede implementerede forandringer.

Sammen med jer identificerer vi de elementer, der indgår i arbejdsgangen: personale, teknologi, fysiske hjælpemidler. Vi ser på deres indbyrdes relationer og designer nye arbejdsgange ud fra det grundprincip, at de udgør ligestillede faktorer, der skal indgå i samspil med hinanden.

VI PLANLÆGGER ARBEJDSGANGSFORLØBET MED UDGANGSPUNKT I JERES BEHOV, OG I ER INVOLVERET I HELE PROCESSEN, FRA OPSTARTSMØDE TIL SLUTPRODUKT

Bliv inddraget og udfordret

Involvering af alle relevante parter sikrer bred brugeraccept og ejerskab over processen i medarbejdergruppen.

Når vi analyserer og (re-)designer jeres arbejdsgange, udfordrer vi indgroede arbejdsroller og forestillinger om hvilken medarbejder, der gør hvad. Vi designer de nye arbejdsgange sammen med jer under workshops, hvor ingen arbejdsgange eller roller er forudbestemt.

Jeres viden og erfaringer bringes i spil, hvilket sikrer forankring i organisationen. I får en komplet pakke med dokumenterede arbejdsgange, opmærksomhedspunkter og implementeringstiltag. I opnår de ønskede effekter og kommer i mål med forandringsprocessen.

Få et klart overblik over jeres arbejdsgange

Visuelle repræsentantioner af jeres arbejdsgange giver jer et let overblik over, hvordan organisationsforandringen vil påvirke handlinger, relationer og roller.

Med visuelt formidlede arbejdsgange får I overblik over handlinger og relationer mellem mennesker, opgaver og teknologi. Vi tegner dynamiske og letforståelige forløbsdiagrammer, som I efterfølgende kan anvende til vidensdeling og undervisningsmateriale. Diagrammerne gør jer i stand til bogstaveligt talt at se, hvordan jeres arbejde bliver påvirket af den forestående organisationsforandring.

I får et fælles udgangspunkt for dialog om forbedringspotentialer, ændringsønsker og konsekvenser af forandringer. I kan gøre visualiseringerne tilgængelige online, så I med lethed kan dele dem med alle relevante partere i et projekt, eller formidle dem til slutbrugerne. Relevante brugere kan redigere og tilgå arbejdsgangene hvor og hvornår de vil. Vi hjælper gerne med opsætning og vedligehold.

Tag innovationen med i forandringsprocessen 

Innovation forudsætter, at I ikke bliver fastlåst i den måde, hvorpå arbejdet udføres i dag.

Når vi analyserer jeres arbejdsgange, udfordrer vi jeres vante forestillinger og ansporer jer til at tænke anderledes og finde mere hensigtsmæssige måder at udføre arbejdet på. Det er brugernes situationer og behov, der er i fokus, og brugerne selv, der er drivkraft i innovationen. Målet er at skabe rum for nytænkning.

Vi bruger innovative metoder, som sikrer, at processen i høj grad bliver brugerdrevet. Det kan for eksempel være kulturelle sonder eller fotobøger, hvor I markerer de steder, hvor I oplever fordele eller problemer. Det giver jer en forståelse for jeres reelle arbejdskontekst, herunder eventuelle problemområder.

Vores principper

Brugerinddragelse

Vi inddrager jeres erfaringer, behov og feedback og tilpasser løbende i overenstemmelse med det.

Fremadrettet fokus

Vi analyserer, hvordan forandringerne vil påvirke jeres organisation og tilpasser om nødvendigt mål og ambitioner i henhold til analysen.

Realitetsforankring

Vi ser på hvilke kompetencer, I reelt har brug for til at udføre en bestemt handling, frem for automatisk at tildele opgaver efter en fastlåst opfattelse af faglighed.

Genbrug

I skal kunne tilpasse og genbruge arbejdsgangene, når omstændighederne ændrer sig. Som en del af vores service foretager vi opfølgning og vedligehold af arbejdsgange.