I 2014 blev der registreret 67.000 såkaldt forebyggelige indlæggelser af ældre. Der er tale om indlæggelser forårsaget af banale problemer såsom væskemangel eller forstoppelse, som en tidlig, målrettet indsats i hjemmeplejen kunne have forebygget. Dertil kommer 40.000 genindlæggelser, som kunne have været undgået med bedre pleje og genoptræning i borgerens hjem.

For at styrke kvaliteten i hjemmeplejen og forebygge de unødige indlæggelser og genindlæggelser er det væsentligt at holde fokus på ændringer i borgernes habituelle tilstand: har deres humør ændret sig, er hjemmet mindre ryddeligt, kan de klare mindre, end de plejer. Tidlig observation og registrering betyder kortere tid til handling og bedre mulighed for at forebygge frem for at behandle. Det er også afgørende, at væsentlig viden ikke går tabt et sted mellem borgerens hjem og plejepersonalets mødelokale.

Symmetrics TidligOpsporing Plus er det oplagte redskab, når kommunerne skal implementere regeringens målsætning om en markant reduktion af de såkaldt unødige indlæggelser. Den består af en app, hvor plejepersonalet registrerer ændringer, når de er på besøg hos borgeren, og en oversigtstavle, som sikrer fælles overblik. Med TidligOpsporing Plus kan man:

  • forkorte reaktionstiden, fra man registrerer observationerne, til man igangsætter den forebyggende indsats
  • sikre, at vigtig viden ikke går tabt i systemet – og dermed forbedre det tværfagligesamarbejde
  • skabe overblik over den samlede borgergruppe, som det enkelte team har ansvar for, og tydeliggøre udviklingen i borgernes funktionsniveau.

Vil du vide mere

Symmetrics Tidlig Opsporing Plus bruges allerede i flere af landets kommuner. Vi tilpasser platformen i tæt dialog med vores kunder, så den modsvarer behov og praksis i den enkelte kommune. Vi står for hele processen, fra app-design til implementering og tilpasning af arbejdsgange. Læs mere på tidligopsporing.dk, ring på 6179 6957 eller skriv på info@symmetric.dk.