Det fælles medicinkort

En visionær idé med kompleks implementering

FMK er en visionær idé, som de fleste kan se behovet for. Men som med mange andre store offentlige IT-projekter, er der visse udfordringer, der komplicerer implementeringen. Vi har arbejdet med Det Fælles MedicinKort (FMK) i forskellige projekter siden 2009 og har derfor et indgående kendskab til FMK på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger.

Vores tilgang til implementeringen af FMK bygger på arbejdsgangsanalyse og -design, så det sikres, at FMK og nye arbejdsgange understøtter de lokale behov bedst muligt. Med arbejdsgangsanalyser bliver opmærksomhedspunkter og udfordringer identificeret og håndteret så tidligt i implementeringsprocessen som muligt.

Vi har desuden alsidig erfaring med evaluering af FMK, herunder måling af gevinster i forbindelse med procesoptimeringen som følge af indførelsen af FMK. I vores evalueringer har vi fokus på at beskrive effekten af tilsigtede såvel som utilsigtede konsekvenser ved implementeringen.

Symmetric har blandt andet udført følgende opgaver i forbindelse med FMK:

  • Analyse af fremtidige arbejdsgange, forudsætninger og opmærksomheder
  • Projektledelse af implementeringen af FMK på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Udarbejdelse af nationalt evalueringskoncept for FMK
  • National interim evaluering af FMK
  • Evaluering af præ-implementeringen i Region Hovedstaden
  • Design af brugeroplevelser: Bud på ny brugergrænseflade for FMK
  • Kvalificering af use cases

Klik herunder for at læse detaljer om nogle af delprojekterne:

Interim evaluering af FMK
Symmetric har foretaget en omfattende undersøgelse af det Fælles Medicinkort (FMK) med henblik på at kortlægge status for udbredelse og identificere såvel udfordringer som potentialer i forhold til den lokale anvendelse. Undersøgelsen er foretaget på tværs af regioner og lægetyper. Dette vil sige at Symmetric har undersøgt anvendelsen af FMK på sygehuse, hos praktiserende læger og hos vagtlæger. Dataudtræk, spørgeskemaer, interviews og observationer udgør metoderne til at nå de konklusioner der står i rapporten.

Sigtet er, at rapporten skal bidrage til at indfri det potentiale, der ligger i, at de relevante sundhedsfaglige aktører øjeblikkeligt kan tilgå en oversigt over patienternes aktuelle medicin. Trods det åbenlyse potentiale, der ligger i dette forberede vidensgrundlag når sundhedsfaglige skal træffe beslutninger, er FMK forsinket, og Region H valgte på et tidspunkt at suspendere FMK i regionen. Dette vidner om en række udfordringer, som man kan læse mere om i selve rapporten. Undersøgelsen er udført for Nationalt SundhedsIT (NSI), og vi henviser til NSI for yderligere information vedrørende undersøgelsens fund og tilgang til rapporten.

FMK Opmærksomheder Region H

Følgende forudsætninger og “opmærksomheder” er udarbejdet for Region Hovedstaden som del af en arbejdsgangsanalyse for pilotimplementeringen af det Fælles Medicinkort (FMK) i 2012.

 

FMK Evalueringskoncept

Symmetric har for SDSD udarbejdet en metode til måling af gevinster i forbindelse med procesoptimeringen, som følge af indførelsen af Fælles Medicinkort (FMK) i alle regioner samt for praktiserende læger. Herunder design af anbefalede arbejdsgange før og efter FMK. Læs mere om metoden og de udarbejdede værktøjer nedenfor.

Metodebeskrivelsen er en vejledning til gennemførelse af evalueringen af det Fælles Medicinkort (FMK). Vejledningen præsenterer en metode til måling af gevinster i forbindelse med procesoptimeringen som følge af indførelsen af Fælles Medicinkort.

Dokumentet og metodeapparatet danner grundlag for evalueringen af nytteværdien ved indførelse og udbredelse af FMK. Måling af procesoptimering skal suppleres med studier vedrørende reduktion af medicineringsfejl og forbedring af den medicinske behandling, som følge af indførelsen af FMK. Sidstnævnte opgave er ikke en del af dette koncept jvf. opgave- og produktbeskrivelsen. Konceptet indeholder “kvalitetsparametre” – men ikke en metode til opsamling af medicineringsfejl mm.

Metodebeskrivelse

Formålet med metoden er, at bidrage til en ensartet tilgang til evalueringen af FMK i forbindelse med før- og eftermålinger. Dokumentet introducerer et evalueringskonceptet til måling af effekter for procesoptimering, som er udviklet på vegne af det nationale FMK-projekt. Dette dokument er tiltænkt de evalueringsansvarlige, derfor anbefales det, at dokumentet læses grundigt igennem inden evalueringen planlægges.

Observationsguides + forløbsdiagrammer

Observations- og spørgeguides anvendes i tæt relation til forløbsdiagrammerne og indeholder alle de opmærksomhedspunkter samt tidsindikationer, der skal måles på og angives i registreringsarkene.
Observationsguides er bygget op som en spørgeguide, der følger de observerede handlinger, dog kan der være enkelte afvigelser i en specifik situation. I disse tilfælde skal der udfyldes, hvad der er muligt. Det er vigtigt at læse observationsguiderne igennem inden observationsstudierne foretages, herunder specielt placering og rækkefølge af spørgsmålene.

Kvalificering af FMK kravspecifikation

Det Fælles Medicin Kort (FMK) er et stifinder projekt under SDSD og skal blandt andet implementeres i EPM 2.0 som pilot på Endokrinologisk afdeling på Herlev hospital. I den forbindelse skulle Symmetric tilpasse arbejdsgangene til mest hensigtsmæssig praksis og i relation til dette identificere mangler og forbedringsmuligheder i kravspecifikationen for FMK i samarbejde med Region Hovedstadens projektgruppe.

Kvalificering af tekniske use cases

Symmetric har for SDSD udarbejdet en rapport over sammenhængen mellem anbefalede arbejdsgange og de tekniske snitflade use cases for Det fælles Medicinkort (FMK).

Anbefalede forudsætninger for FMK

Symmetric har for SDSD udarbejdet en rapport indeholdende identifikation af forudsætninger og hensigtsmæssigheder i henhold til teknisk implementering af funktionalitet i de decentrale løsninger for FMK. Målet er at sikre, at klinikerne ikke stilles dårligere med indførelsen af FMK, samt at erfaringer vedrørende “gode” tekniske forudsætninger deles på tværs af leverandrører og regioner. Forudsætningerne omhandlede funktionalitet samt brugervenlighed og blev beskrevet og fremstillet grafisk i henhold til BPMN standarden.

Dokumentet og metodeapparatet danner grundlag for evalueringen af nytteværdien ved indførelse og udbredelse af FMK. Måling af procesoptimering skal suppleres med studier vedrørende reduktion af medicineringsfejl og forbedring af den medicinske behandling, som følge af indførelsen af FMK. Sidstnævnte opgave er ikke en del af dette koncept jvf. opgave- og produktbeskrivelsen. Konceptet indeholder “kvalitetsparametre” – men ikke en metode til opsamling af medicineringsfejl mm.

Metodebeskrivelse

Formålet med metoden er, at bidrage til en ensartet tilgang til evalueringen af FMK i forbindelse med før- og eftermålinger. Dokumentet introducerer et evalueringskonceptet til måling af effekter for procesoptimering, som er udviklet på vegne af det nationale FMK-projekt. Dette dokument er tiltænkt de evalueringsansvarlige, derfor anbefales det, at dokumentet læses grundigt igennem inden evalueringen planlægges.

Observationsguides + forløbsdiagrammer

Observations- og spørgeguides anvendes i tæt relation til forløbsdiagrammerne og indeholder alle de opmærksomhedspunkter samt tidsindikationer, der skal måles på og angives i registreringsarkene.
Observationsguides er bygget op som en spørgeguide, der følger de observerede handlinger, dog kan der være enkelte afvigelser i en specifik situation. I disse tilfælde skal der udfyldes, hvad der er muligt. Det er vigtigt at læse observationsguiderne igennem inden observationsstudierne foretages, herunder specielt placering og rækkefølge af spørgsmålene.