Region Hovedstaden: Medicinsk kræftbehandlingsunderstøttelse i EPM

Kortlægning af funktionelle og organisatoriske krav

Symmetric har udarbejdet rapporten: “Funktionelle- og organisatoriskekrav til medicinsk kræftbehandlingsunderstøttelse i EPM 3” for Region Hovedstaden. Dokumentet blev til efter afholdelse af workshops med relevante klinikere hvor krav blev identificeret og arbejdsgange designet.

Baggrunden for dette dokument og initiativet er en kerneårsagsanalyse af en nærhændelse: ”Levering af 10 gange for høj dosis kemoterapi til patient på 2 år”. Én af handlingsplanerne i analysen havde fokus på etablering af fælles entydigt og enstrenget IT-system til rekvisition af cytostatika i regionen samt brugen af komma ved ordination af cytostatika, hvorfor der efterfølgende blev nedsat en ad hoc arbejdsgruppe og afholdt stormøde med hovedinteressenterne på området i regionen. Nærværende dokument er udarbejdet på foranledning af Rigshospitalets IT-afdeling på vegne af systemgruppen for EPM. Dokumentet har til hensigt at formulere et oplæg til funktionelle krav til EPM for at dette kan håndtere og understøtte cytostatika på en hensigtsmæssig måde.

For at gøre dokumentet relevant udover cytostatika, vil der i dokumentet ikke konkret blive nævnt cytostatika, men “absolut ordination”, som er en ordination af et antal absolut antal doser samt mulighed for at lave en blanding med variabel koncentration. En funktion der ikke understøttes af den nuværende version af EPM. Formålet med dette dokument er at bidrage til en forbedring af systemunderstøttelsen af de kliniske arbejdsgange, der berører absolutte ordinationer. De funktionelle og organisatoriske krav, som er fremsat i dokumentet, skal indgå i en yderligere kvalificering i henhold til brugergrænseflade, ansvar samt specifikation af konkret ønsket funktionalitet. Dokumentet er et oplæg til at igangsætte initiativet med at implementere en entydig og enstrenget absolut ordination.

Læs mere