Region Hovedstaden: Arbejdsgangsanalyser i forbindelse med 1813

Udarbejdelse af pakkeløsning med grundarbejdsgange, opmærksomheder og udfordringer

Pr. 1. januar 2014 har Region Hovedstaden valgt at hjemtage lægevagtordningen. Lægevagtens funktioner skal integreres i den præhospitale virksomhed og regionens akutmodtagelser og -klinikker. Det kræver den rigtige IT-understøttelse og vil medføre ændringer for organisationen og arbejdsgange samt stille krav til den fysiske indretning på alle regionens hospitaler, som fremover skal kunne håndtere flere besøgende.

Symmetric har i projektet ‘It-understøttelse af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA)’ (1813) foretaget arbejdsgangsanalyse og -design. Resultatet bygger på en foranalyse og workshops med alle regionens akutmodtagelser og -klinikker. Formålet var, at udforme en pakke bestående af grundarbejdsgange, opmærksomheder og udfordringer, som interessenterne skulle forholde sig til og håndtere lokalt/regionalt som et led i den organisatoriske implementering af EVA.

Således at hver akutmodtagelse har fået generiske arbejdsgange samt en konkret tjekliste til hjælp med implementeringen. I projektet har Symmetric benyttet sin erfaring med arbejdsgangsdesign inden for flere akutmodtagelser. Disse projekter har blandt andet omhandlet optimering af arbejdsgange og minimering af print/papir, implementering af elektroniske tavler samt workspace design i henhold til at opnå bedst mulig udnyttelse af de fysiske rammer.

Nødprocedurer

Endvidere har Symmetric haft til opgave at udarbejde en analyse af mulige nødsituationer relateret til it-understøttelsen, f.eks. strømafbrydelser eller nedbrud af de tre it-systemer relateret til EVA (OPUS, Logis CAD og Akutportalen). For hvert scenarie er udformet en beskrivelse af konsekvenser og dertilhørende nødprocedurer i form af arbejdsgange og retningslinjer for efterregistrering.

EVA og elektroniske tavler

I relation til indførselen af visiteret adgang fra Akuttelefonen 1813, har Symmetric også planlagt og faciliteret en workshop omkring EVA-projektets betydningen for de akutmodtagelser i Region Hovedstaden som anvender elektroniske tavler til klinisk logistik.

Læs mere