Projektet ’Det gode forløb’, som Symmetric udarbejdede efter opdrag fra og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, er nu afsluttet.

Baggrund for projektet

Hvordan sikrer man et godt forløb for den voksende gruppe af ældre borgere, som modtager forskellige typer hjælp i deres eget hjem? I rapporten “Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats” fra 2013 pegede Hjemmeplejekommissionen netop på, at der er behov for at sikre koordinering af de kommunale indsatser. Et nødvendigt tiltag er således at skabe overblik og styrke sammenhængen på tværs af de mange faggrupper, som medvirker til plejen af borgere med komplekse behov. Symmetrics fokus på grænseobjekter (konkrete objekter, som kan give anledning til vidensdeling og reflektion hos både borgere, medarbejdere og ledelse) samt vores visuelle og innovative tilgang sikrede, at vi blev udvalgt til gennemføre projektet i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Metoder og principper

Vores prioriteret har været at udvikle et værktøj, der med et skarpt øje for den gode brugeroplevelse formidler principper for samarbejde og anviser løsningsforslag for de udfordringer, der er i forbindelse med forløb for borgere med komplekse behov. Procesværktøjet faciliterer en refleksion over medarbejdernes roller og relationer og over de principper, der skaber for et godt forløb for borgeren. Det understøtter relationer på tværs af faggrupper og enheder og kendskab til hinandens arbejde, hvilket gør det nemmere at skabe gode standardiserede processer. Målet er, at det til hver en tid skal være tydeligt for både borger og medarbejdere, hvilke indsatser borgeren modtager, og hvem der er ansvarlig for hvad.

Procesværktøjet

Procesværktøjet er kendetegnet, som alle Symmetrics produkter, af en lettilgængelig og indbydende grafisk udformning. Det består af tre elementer: kort, visualiserede arbejdsgange og cases. Brikkerne repræsenterer de kommunale aktører og de ydelser, de leverer. De visualiserede arbejdsgange tydeliggør såvel sårbare processer som gode principper for samarbejde og vidensdeling. Endeligt beskriver cases en række centrale borgertyper og konkrete, erfaringsbaserede ‘gode borgerforløb’, der skal fungere som inspiration og anledning til reflektion for brugerne. Det er meningen, at brugerne igangsætte konkrete, lokalt forankrede aktiviteter med udgangspunkt i værktøjet.

Vidensdeling og brugerinddragelse

Første fase i arbejdet med at udvikle procesværktøjet har været at indsamle viden om og erfaringer med borgere med komplekse behov hos 14 kommuner. Det har været vigtigt at hente viden hos forskellige organisatoriske enheder i kommunerne for at sikre, at procesværktøjet understøtter kendskab og relationer mellem alle enheder, der er involveret i plejeforløbet. Vidensindsamlingen har været med til at kvalificere procesværktøjets indhold ved at præcisere borgertyper og organisationsopbygning og identificere gode principper såvel som barrierer for det nødvendige tværfaglige samarbejde. Videnindsamlingen blev efterfulgt af to designworkshops, hvor vi sammen med de kommende brugere konkretiserede procesværktøjet og afprøvede den første designudkast.

Tilfredshed i kommunerne

De kommuner, der har været med under tilblivelsesprocessen, hilser ‘Det gode borgerforløb’ velkommen med en forventning om, at værktøjet vil være med til at skabe overblik og styrke koordineringen mellem enheder. En detaljeret vejledning i best practice for brug af værktøjet – herunder ledelsesansvar og tidsforbrug – er inkluderet i materialet, som kommunerne får tilsendt, og som også kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Få mere at vide

Se materialerne for ‘Det gode forløb’ på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller kontakt os for mere detaljerede oplysninger på 6179 6957 eller info@symmetric.dk.